JAVNI POZIV za zakup lokacije i postavljanje ugostiteljskog objekta na “VII. Sajmu zlatne niti”

 

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Županje, donesene na 12. sjednici, održanoj dana  29. prosinca 2016. godine, Turistička zajednica grada Županje dana 19. siječnja 2017. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za zakup lokacije i postavljanje ugostiteljskog objekta za vrijeme trajanja
„VII. Sajma zlatne niti” u Županji

I. PREDMET

Turistička zajednica grada Županje organizator je „VII. Sajma zlatne niti” u Županji, koji će se održati od 23. do 26. veljače 2017. godine. U okviru Sajma potrebna je kvalitetna ugostiteljska ponuda jela i pića, stoga Turistička zajednica grada Županje upućuje Javni poziv za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokaciji: Trg kralja Tomislava u Županji. Organizator sklapa ugovor o zakupu lokacije i postavljanju ugostiteljskog objekta za navedeno razdoblje s ponuditeljem izabrane ponude za lokaciju (u daljnjem tekstu zakupnik).

II. TEHNIČKI UVJETI

Organizator manifestacije osigurava lokaciju za izvođenje ugostiteljske djelatnosti, dopremu i potrošnju vode te priključno mjesto električne energije, a zakupac je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju.

Zakupnik osigurava ugostiteljsku opremu (prema dogovoru s organizatorom); dozvoljava se postavljanje pivskih setova za konzumaciju hrane i pića; ugostiteljsku opremu, šankove i kuhinju potrebno je podložiti i time zaštititi ploče na Trgu od oštećenja i prljavštine. Troškove nastale uslijed oštećenja ploča snosi zakupnik.

Organizator osigurava šator u skladu s komunalnim redom. Zakupnik je dužan voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada, osigurati potrebnu sanitarnu suglasnost, urediti lokaciju o vlastitom trošku te je odgovoran za njenu sigurnost i sigurnost rada. Zakupnik je dužan ishoditi potrebna odobrenja/rješenja. Zakupac se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku dva radna dana po završetku Sajma.

III. OPĆI UVJETI

Ponuđena lokacija se daje u zakup najpovoljnijem ponuditelju za razdoblje održavanja „VII. Sajma zlatne niti“ u Županji od 23. do 26. veljače 2017. godine. Zakupac je dužan prilagoditi ponudu hrane zahtjevima organizatora. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici grada Županje i Gradu Županja iz bilo kojeg osnova.

Početna cijena za lokaciju je: 2.500,00 kn.

Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s  namjenom utvrđenom u točci I. ovoga Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovoga Javnog poziva, organizator će otkazati ugovor o zakupu.

Zakupljena lokacija se ne smije davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe. Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj – Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup lokacije i postavljanje ugostiteljskog objekta za vrijeme trajanja VII. Sajma zlatne niti u Županji na adresu Turistička zajednica grada Županje, Veliki kraj 66, 32270 Županja, zaključno s 01. veljače 2017. godine. Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

  1. Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi s adresom sjedišta i OIB-om;
  2. Ponuđeni iznos u kunama;
  3.  Za pravne osobe: preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili  izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje  ugostiteljske djelatnosti;
  4. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;
  5. Dokumente koji potvrđuju iskustvo u sudjelovanju u sličnim manifestacijama (plakati, leci, ugovori, fotografije i dr.);
  6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Turističkoj zajednici grada Županje i Gradu Županja;
  7. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA

Otvaranje ponuda će se održati na sjednici Turističkog vijeća.  Ponude koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

  1. Dosadašnje dokazivo iskustvo u sudjelovanju u sličnim manifestacijama;
  2. Najviši ponuđeni iznos zakupnine;
  3. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.).

VI. SKLAPANJE UGOVORA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici i društvenim mrežama organizatora te oglasnoj ploči Grada Županja. Provedbu ovog Javnog  poziva u potpunosti će izvršiti Turističko vijeće Turističke zajednice grada Županje. Rezultati Javnog poziva će biti poznati najkasnije do 10. veljače 2017. godine, a potom će se izvršiti ugovaranje zakupa javne površine. Rezultati će biti objavljeni na web stranici i društvenim mrežama organizatora te oglasnoj ploči Grada Županja.

Zakupac je dužan dostaviti dokaz o uplaćenoj zakupnini nakon potpisivanja ugovora o zakupu lokacije i postavljanju ugostiteljskog objekta, a prije početka Sajma.

Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici grada Županje svaki radni dan u vremenu od 8 do 14 sati na tel: 032/830-299 ili mob: 098 731 630 (kontakt osoba Mirko Bačić, direktor Ureda Turističke zajednice grada Županje).