ODLUKU O ODABIRU SUDIONIKA ZA PRODAJU GASTRO PONUDE (HRANE I/ILI PIĆA) NA JAVNOJ POVRŠINI

Županja, 07. studenog 2022. godine

URBROJ: 366/2022

              Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15) te članka 42. i ovlaštenja iz članka 40. Statuta Turističke zajednice grada Županje (Službeni vjesnik Grada Županja br. 1/20.), direktor Turističke zajednice grada Županje, donosi

ODLUKU

O ODABIRU SUDIONIKA ZA PRODAJU

GASTRO PONUDE (HRANE I/ILI PIĆA)

NA JAVNOJ POVRŠINI

            Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo sudjelovanja pravnih i fizičkih osoba koje su se javile na Javni poziv za prijavu prodaje gastro ponude (hrane i/ili pića) na javnoj površini, objavljenog 28. listopada 2022. godine, a za vrijeme trajanja koncerta dana 12. studenog 2022. godine.

Članak 2.

Na Javni poziv iz točke 1. Odluke, prijavile su se sljedeće pravne osobe i to kako slijedi:

  1. Marko Pejaković, Caffe bar „Jolly Roger“, J.J. Strossmayerova 37, Županja,
  2. Hrvoje Marošević, MM TINA j.d.o.o., Dr. Franje Račkog 12A, Županja,
  3. Halid Mušić, D-MOL d.o.o., B. Radića 42A, Soljani.

Članak 3.

              Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se javne površine kojima upravlja Grad Županja.

Članak 4.

                  Sve pravne i fizičke osobe koje su se javile na Javni poziv za prijavu prodaje gastro ponude (hrane i/ili pića) na javnoj površini objavljen 28. listopada 2022. godine za sudjelovanje na koncertu, odobrava se sudjelovanje pranim osobama iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

                  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Županja.

DIREKTOR:

Kruno Šarić, prof.

DOSTAVITI:

  1. Svima zainteresiranima – putem web stranice
  2. Pismohrana – ovdje