NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/icu Turističke zajednice grada Županje

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJE

TURISTIČKO VIJEĆE

Veliki kraj 66

32 270 Županja

Ur. broj: 269/2022

Županja, 03. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/2022), čl. 27. Statuta Turističke zajednice Grada Županje („Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 1/20 i 4/20), te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Županje od 03. lipnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Županje raspisuje,

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/icu
Turističke zajednice grada Županja

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme na 4 godine

             I.
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat mora ispunjavati posebne uvjete sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 13/2022), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

• završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij
• najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1 ovog stavka ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
• znanje jednog stranog jezika
• znanje rada na osobnom računalu.
• da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.

• prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Županje i to u skladu sa metodologijom i obveznim uputama o izradi Godišnjeg programa rada te na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica

             II.

     Prijava na natječaj mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis, vlastoručno potpisan,
• preslika osobne iskaznice,
• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
• dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima s područja turizma koji odgovaraju stupnju stečene spreme (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema)
• dokaz iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično),
• prijedlog četverogodišnjeg Programa rada Turističke zajednice grada Županje, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
• dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde, svjedodžbe, certifikata ili indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
• presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;
• dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
• izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne stariji od 30 dana od objave ovog Natječaja.
Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u ne ovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

III.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
Turističko vijeće donosi Odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice grada Županje na mandat od četiri (4) godine.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

IV.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

V.

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je osam (8) dana od objave Natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područni ured Županja i internetskoj
stranici Turističke zajednice Grada Županje. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica grada Županje, Turističko vijeće, Veliki kraj 66, 32270 Županja, s naznakom ” Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati”.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Županje.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Županje zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

                                                                                        Turističko  vijeće

                                                                         Turističke zajednice grada Županje

                                                                                              Predsjednik:

                                                                                   Damir Juzbašić, dipl. iur.