NATJEČAJ za direktora/icu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Županje

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŽUPANJE

TURISTIČKO VIJEĆE

Veliki kraj 66

32 270 Županja

Urbroj: 260/2021

Županja, 09. kolovoza 2021. godine

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  („Narodne novine“ br. 52/19 i 42/20), članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 23/17 i 72/17), čl. 27. Statuta Turističke zajednice Grada Županje („Službeni vjesnik“ Grada Županja br. 1/20 i 4/20), te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Županje od 09. kolovoza 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Županje raspisuje,

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/icu Turističkog ureda

Turističke zajednice grada Županje

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

I.

     Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20) i članka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra 300 ECTS bodova);
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovog članka;
 • da izradi prijedlog svog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položit stručni ispit;
 • da poznaje rad na osobnom računalu;
 • da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.

II.

     Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, vlastoručno potpisan,
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno specijalistički diplomski ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova); elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili ovjerena preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
 • prijedlog Programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u originalu
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde, svjedodžbe, certifikata ili indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati sukladno članku 23., stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20),
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne stariji od 30 dana od objave ovog Natječaja.

III.

     Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati. 

     Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

     Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

IV.

     Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

V.

     Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je osam (8) dana od objave Natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područni ured Županja i internetskoj stranici Turističke zajednice Grada Županje. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica grada Županje, Turističko vijeće, Veliki kraj 66, 32270 Županja, s naznakom ” Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati”.

     O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Županje.

     Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Županje zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

                                                                                          Turističko  vijeće

                                                                          Turističke zajednice Grada Županje

                                                                                               Predsjednik:

                                                                                    Damir Juzbašić, dipl. iur.