JAVNI POZIV za zakup lokacije i postavljanje ugostiteljskog objekta za vrijeme trajanja „X. Sajma zlatne niti” u Županji

Temeljem Odluke direktora Ureda Turističke zajednice grada Županje, g. Mirka Bačića, donesene sukladno Statutu Turističke zajednica grada Županje, VI. odredbe, članka 47 i članka 48. 27.siječnja 2020. godine, raspisuje se


JAVNI POZIV
za zakup lokacije i postavljanje ugostiteljskog objekta za vrijeme trajanja
„X. Sajma zlatne niti” u Županji

I. PREDMET

Turistička zajednica grada Županje organizator je „X. Sajma zlatne niti” u Županji, koji će se održati od 20. – 23. veljače 2020. godine. U okviru Sajma potrebna je kvalitetna ugostiteljska ponuda jela i pića, stoga Turistička zajednica grada Županje upućuje Javni poziv za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokaciji: Trg kralja Tomislava u Županji. Organizator sklapa ugovor o zakupu lokacije i postavljanju ugostiteljskog objekta za navedeno razdoblje s ponuditeljem izabrane ponude za lokaciju (u daljnjem tekstu zakupnik).

II. TEHNIČKI UVJETI

Organizator manifestacije osigurava lokaciju za izvođenje ugostiteljske djelatnosti, dopremu i potrošnju vode te priključno mjesto električne energije, a zakupac je dužan o svom trošku izvesti priključnu instalaciju.

Zakupnik osigurava ugostiteljsku opremu (prema dogovoru s organizatorom); dozvoljava se postavljanje pivskih setova za konzumaciju hrane i pića; ugostiteljsku opremu, šankove i kuhinju potrebno je podložiti i time zaštititi ploče na Trgu od oštećenja i prljavštine. Troškove nastale uslijed oštećenja ploča snosi zakupnik.

Organizator osigurava šator u skladu s komunalnim redom. Zakupnik je dužan voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada, osigurati potrebnu sanitarnu suglasnost, urediti lokaciju o vlastitom trošku te je odgovoran za njenu sigurnost i sigurnost rada. Zakupnik je dužan ishoditi potrebna odobrenja/rješenja. Zakupac se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku dva radna dana po završetku Sajma.

III. OPĆI UVJETI

Ponuđena lokacija se daje u zakup najpovoljnijem ponuditelju za razdoblje održavanja „X. Sajma zlatne niti“ u Županji od 20. – 23. veljače 2020. godine. Zakupac je dužan prilagoditi
ponudu hrane zahtjevima organizatora . Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici grada Županje i Gradu Županja iz bilo kojeg osnova.

Početna cijena za lokaciju je: 2.500,00 kn.


Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s  namjenom utvrđenom u točci I. ovoga Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovoga Javnog poziva, organizator će otkazati ugovor o zakupu.

Zakupljena lokacija se ne smije davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe. Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.


IV.             SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj – Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup lokacije i postavljanje ugostiteljskog objekta za vrijeme trajanja X. Sajma zlatne niti u Županji“ na adresu Turistička zajednica grada Županje, Veliki kraj 66, 32270 Županja, zaključno sa 07. veljače 2020. godine.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:
          1. Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi s adresom sjedišta i OIB-om;
          2. Ponuđeni iznos u kunama;
          3. Za pravne osobe: preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili  izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje  ugostiteljske djelatnosti;
          4. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;
          5. Dokumente koji potvrđuju iskustvo u sudjelovanju u sličnim manifestacijama (plakati, leci, ugovori, fotografije i dr.);
          6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Turističkoj zajednici grada Županje i Gradu Županja;

7. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA
Otvaranje ponuda će se održati u Uredu Turističke zajednice grada Županje.
Ponude koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati.
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:
          1. Dosadašnje dokazivo iskustvo u sudjelovanju u sličnim manifestacijama;
          2. Najviši ponuđeni iznos zakupnine;

3. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.)

VI. SKLAPANJE UGOVORA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici i društvenim mrežama organizatora te oglasnoj ploči Grada Županja. Provedbu ovog Javnog  poziva u potpunosti će izvršiti direktor Turističke zajednice grada Županje. Rezultati Javnog poziva će biti poznati najkasnije do 12. veljače 2020. godine, a potom će se izvršiti ugovaranje zakupa javne površine. Rezultati će biti objavljeni na web stranici i društvenim mrežama organizatora te oglasnoj ploči Grada Županja.

Zakupac je dužan dostaviti dokaz o uplaćenoj zakupnini nakon potpisivanja ugovora o zakupu lokacije i postavljanju ugostiteljskog objekta, a prije početka Sajma.

Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici grada Županje svaki radni dan u vremenu od 8 do 14 sati na tel: 032/830-299 ili mob: 099 229 1041 (kontakt osoba Marica Miličić, stručni suradnik).

         S poštovanjem,

               direktor Ureda

                                                                        Turističke zajednice grada Županje

                                                                                   Mirko Bačić, dipl.oec